Svensk Fordonsbas AB

FORBA

Logga in
Hem Produkter Om oss Villkor

© Svensk Fordonsbas AB

Järntorgsgatan 8

703 61 ÖREBRO

Latitud: 59.27492

Longitud: 15.21309

Hem

Produkter

    Adressbeställning

    Företagsinformation

    Webbaserade lösningar

    Förädlade data

    Rapporter

    Statistik

Om oss

    Vi på Forba

Villkor

   Integritetspolicy

Svensk Fordonsbas AB (”Forba”) äger samtliga rättigheter till allt material, all information och alla data som tillhandahålls via vår webbplats eller på annat sätt.

Alla som väljer att använda den information vi tillhandahåller (”Användaren”) beviljas en icke-exklusiv och begränsad rättighet att ta del av det material som presenteras. Forba förbehåller sig alla andra rättigheter.

Användaren ansvarar för att uppgifterna inte används i strid mot personuppgiftslagen eller något av de villkor som anges här. (Länk till Personuppgiftslagen, PUL.)

Adresskälla till våra prospektuttag är alltid: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro.

Adressurval är ”färskvara” och skall användas inom en månad från leveranstillfället.

Materialet får endast användas i marknadsföringssyfte och i enlighet med de ändamål för vilka adresserna har tagits ut.

Efter att informationen har använts för det aktuella syftet, skall all information raderas.

Innehållet får inte överföras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utan föregående skriftligt tillstånd av Forba.

Samtliga uppgifter som vi tillhandahåller, hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och tillhandahålls i enlighet med Transportstyrelsens Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret. (Länk till Transportstyrelsens webbplats.)

Det innebär bland annat att uppgifter inte lämnas ut om ”… utlämnandet kan medföra risk för intrång i den registrerades personliga integritet”.

Vägtrafikregistret tar också hänsyn till enskilda personer som anmält att de inte önskar reklam, det vill säga de som anmält sig till det s.k. NIX-registret. Uppgifter om dessa personer ingår inte i den information vi tillhandahåller.

Vårt ansvar:

1. Forba ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i det levererade materialet som beror på att motsvarande felaktighet eller ofullständighet finns i den information som erhållits från Transportstyrelsen eller andra källor. Om innehållet i en registeruppgift ändras i vägtrafikregistret eller hos andra källor efter utlämnande, föranleder detta inte några åtaganden från vår sida, såsom att kostnadsfritt meddela uppdragsgivaren nytillkomna eller ändrade uppgifter.

2. Forba ansvarar inte för dröjsmål som beror på produktionsfel, olyckshändelse, brist på tillgänglig maskin- eller personalkapacitet eller därmed jämförlig omständighet.

3. Hinder såsom krig, eldsvåda, lockout, blockad, författningsändring eller annan liknande omständighet över vilken Forba inte råder, fritar oss från skyldighet att fullfölja ingånget avtal.

4. Fel eller brist som förorsakats av maskinfel, fel i program eller i material som Forba ansvarar för, eller försumlighet av Forbas personal, ersätts genom att en ny leverans sker i den utsträckning som felet eller bristen förelåg.

5. Fel eller brist som Användaren vill påtala skall anmälas till Forba inom en månad från det att uppgifterna lämnades. Frågan om fel i levererat material bedöms och ersätts av Forba i varje enskilt fall.

Version 3.0, rev. 2016-10-27

Användningsvillkor