Användningsvillkor

Svensk Fordonsbas AB (”Forba”) äger samtliga rättigheter till allt material, all information och alla data som tillhandahålls via vår webbplats eller på annat sätt.

Alla som väljer att använda den information vi tillhandahåller (”Användaren”) beviljas en icke-exklusiv och begränsad rättighet att ta del av det material som presenteras. Forba förbehåller sig alla andra rättigheter.

Användaren ansvarar för att all behandling av uppgifterna sker i enlighet med GDPR/Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, länk till Dataskyddsförordningen) samt de villkor som anges här.

Vid mottagandet av en leverans blir användaren personuppgiftsansvarig och ansvarar för att såväl användaren som eventuella underleverantörer och/eller uppdragsgivare har tagit del av och följer Dataskyddsförordningens regler och de villkor som anges här. Varje leverans medför alltså ett personuppgiftsansvar för användaren.

Adresskälla till våra prospektuttag är alltid: Transportstyrelsen, 701 88 Örebro.

Materialet får endast användas i marknadsföringssyfte och i enlighet med de ändamål för vilka adresserna har tagits ut. Adressurval är ”färskvara” och skall raderas när syftet för insamlandet har uppfyllts.

Personuppgifter får endast hanteras i enlighet med det syfte för vilket personuppgifterna erhölls. Uppgifter som har inhämtats för direkt marknadsföring får således inte användas för t.ex. uppdatering och komplettering av kundregister eller liknande register.

Efter att informationen har använts för det aktuella syftet, skall all information raderas.

Innehållet får inte överföras, kopieras eller på annat sätt mångfaldigas utöver vad som är syftet med uttaget, utan föregående skriftligt tillstånd av Forba.

Samtliga uppgifter som vi tillhandahåller, hämtas från Transportstyrelsens vägtrafikregister och tillhandahålls i enlighet med Transportstyrelsens ”Allmänna villkor för uttag ur vägtrafikregistret”. (Länk till Transportstyrelsens webbplats.)

Det innebär bland annat att uppgifter inte lämnas ut om utlämnandet ”… kan medföra risk för den registrerades personliga integritet”.

Vägtrafikregistret tar också hänsyn till enskilda personer som anmält att de inte önskar reklam, det vill säga de som anmält sig till det s.k. NIX-registret. Uppgifter om dessa personer ingår inte i den information vi tillhandahåller.

Vårt ansvar:

  • Forba ansvarar inte för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i det levererade materialet som beror på att motsvarande felaktighet eller ofullständighet finns i den information som erhållits från Transportstyrelsen eller andra källor. Om innehållet i en registeruppgift ändras i vägtrafikregistret eller hos andra källor efter utlämnande, föranleder detta inte några åtaganden från vår sida, såsom att kostnadsfritt meddela uppdragsgivaren nytillkomna eller ändrade uppgifter.
  • Forba ansvarar inte för dröjsmål som beror på produktionsfel, olyckshändelse, brist på tillgänglig maskin- eller personalkapacitet eller därmed jämförlig omständighet.
  • Hinder såsom krig, eldsvåda, lockout, blockad, författningsändring eller annan liknande omständighet över vilken Forba inte råder, fritar oss från skyldighet att fullfölja ingånget avtal.
  • Fel eller brist som förorsakats av maskinfel, fel i program eller i material som Forba ansvarar för, eller försumlighet av Forbas personal, ersätts genom att en ny leverans sker i den utsträckning som felet eller bristen förelåg. Inga ytterligare ersättningar utgår.
  • Fel eller brist som Användaren vill påtala skall anmälas till Forba inom tio (10) dagar från det att uppgifterna lämnades. Frågan om fel i levererat material bedöms och ersätts av Forba i varje enskilt fall.

Version 4.0, rev. 2018-05-28

Vårt utbud

Vi arbetar med hela fordonsparken, vilket omfattar allt från personbilar och lätta lastbilar, till släp, husvagnar, motorcyklar samt terränggående fordon.

Adressbeställning

Vi har aktuella adresser till fordonsägare i hela Sverige. Beställ via e-post eller direkt via vår hemsida.

Information om
samtliga företag

Här finner du information om samtliga registrerade företag i Sverige, även de som saknar registrerade fordon.

Webbaserade
lösningar

Hos oss finner du webbaserade lösningar som är kundanpassade och tillgängliga dygnet runt, alla dagar.

Kvalitetssäkrad
information

Vi uppdaterar vår information löpande och kvalitetssäkrar den så att den blir system- och användarvänlig.

Rapporter

Ta del av våra webbaserade fordonsrapporter. Aktuell fordonsinformation när du behöver den!

Statistik

På Forba levererar vi aktuell och överskådlig företags- och fordonsstatistik till kunder över hela landet.

Registrera dig till Forba Fordonsägare

Urvalsverktyg för reklamutskick utan startavgifter

Registrera dig här